Past Presidents

Mr. Rajendra Prasad
1993-94
Mr. Gopal Sahu
1995-96
Mr. Jitendra Prasad
1997-98
Mr. Prafull Kumar
1999
Mr. Ansumali
2000
Mr. Yusuf Sultan
2001-02
Mr. Ram Mohan Mallik
2003-04
Mr. Vijay Singh
2005-06
Mr. Madhusudan Choudhary
2007-08
Mr. Ravi Choudhary
2009-10
Mr. Bijay Kumar Singh
2011-12
Mr. Chandeshwar Sharma
2013-14
Mr. Santosh Jha
2015-16
Mr. Santosh Verma
2017-18
Mr. Atul Sinha
2019-20
Mr. Ravi Ranjan
2021-22